نام کاربری و کلمه عبور شما در حالت اولیه شماره دانشجویی می باشد. لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید. در صورت هر گونه مشکل به آدرس ایمیل زیر پیام بدهید

Mohamadpishdar [At] gmail [dot] com

 

بچه های کلاس امنیت وب نام حرف اول نام کاربری کوچک است و در تصویر ارسال شده در گروه حرف اول را خود سیستم به صورت بزرگ در نظر گرفته است

 

 

 

 


 


 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 1200 – Web Pentest
Mohamad Pishdar - English


Administrator for Pishdar Learning Management System : Mohamad Pishdar
Powered by Claroline © 2001 - 2013